Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Hà Nam.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y – Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của nhà trường hướng tới tầm nhìn năm 2050.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí nhằm mục đích tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, học sinh và sinh viên.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới, phát triển nhà trường tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh; chất lượng và hiệu quả đào tạo; phát triển nhà trường với nhiều phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp; với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

2.1. Thời kỳ 2021-2025:

Phấn đấu giữ quy mô tuyển sinh; ít nhất 80% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; trường 02 nghề được quy hoạch phát triển thành nghề trọng điểm (nghề Điều dưỡng: Cấp độ khu vực Asean, nghề Dược: Cấp độ quốc tế)

2.2. Thời kỳ 2026-2030:

Phấn đấu giữ quy mô tuyển sinh; ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; hướng tới trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao.

2.3. Định hướng đến 2045:

Phấn đấu giữ quy mô tuyển sinh; ít nhất 90% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao.

2.4. Định hướng đến năm 2050:

Trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi