Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114/QĐ – CĐYT

Hà Nam, ngày 03  tháng10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với ngành đào tạo Cao đẳng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM

– Căn cứ Quyết định số 6875/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam trên cơ sở Trường Trung học Y tế Hà Nam;

– Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

– Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng, Đại học;

– Căn cứ kết quả họp Hội đồng Đào tạo ngày 30 tháng 9 năm 2011;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra ngành đào tạo: Cao đẳng điều dưỡng.

Điều 2. Quy định chuẩn đầu ra của ngành Điều dưỡng bậc Cao đẳng được áp dụng từ năm học 2011-2012.

Điều 3. Các ông/bà trưởng, phó Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Phòng Công tác học sinh/sinh viên, các Bộ môn, sinh viên có liên quan ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

    

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Trần Văn Đàn 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/QĐ- CĐYT ngày 03 tháng 10 năm 2011)

I. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG:

1. Tên ngành đào tạo: Điều dưỡng

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Ký hiệu trường CYH; Ký hiệu mã ngành: C720501

4. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng)

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPH hoặc BTVH

6. Nội dung chuẩn đầu ra:

6.1. Về kiến thức: Trình bày và áp dụng được

– Kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

– Có kiến thức cơ bản về Điều dưỡng y học để hiểu được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

– Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán và phòng bệnh.

– Các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

– Các phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

6.2. Về kỹ năng:

– Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

– Thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp chăm sóc hợp lý.

– Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng của chuyên khoa.

– Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các quy trình điều dưỡng.

– Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

– Áp dụng y học cổ truyền vào trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

– Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.

– Trình độ tin học văn phòng.

– Trình độ ngoại ngữ B.

6.3. Về thái độ:

– Nhiệt tình, cẩn trọng và làm việc có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Đoàn kết, tôn trọng và trân thành hợp tác với đồng nghiệp.

– Tích cực không ngừng học tập vươn lên.

6.4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

– Có thể làm việc tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, các trạm y tế xã, phường, cơ quan đơn vị hoặc xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm việc tại các bệnh viện, các trung tâm dưỡng lão…

– Các cơ sở, dịch vụ y tế tư nhân.

6.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

– Có khả năng học liên thông lên bậc độ đại học điều dưỡng

– Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi